Halı Sektörü ERP Çözümleri

Halı sektörünün üretim aşamaları oldukça karmaşık işlemlerden geçmektedir. Bu süreçlerin yönetimi de önemli bir idari aklına ihtiyaç duymaktadır. Tam bu noktada caniasERP halı sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm süreçlerin işlemlerini hızlıca ve profesyonelce yönetmenizi sağlamaktadır.

Üretim İşlerinizi Doğru İdare Edin

Halı sanayinde üretilen ürünlerin takibini, üretim sürecini ve sonraki tüm süreçleri caniasERP’de izlemek mümkündür. caniasERP sektör bağımsız olması ve geliştirilebilir alt yapısı sayesinde standart ERP çözümlerine ek olarak, halı sektörüne özel de birçok takibe olanak sunmaktadır.

Çözümler

Halı sanayinde üretilen ürünlerin takibini, üretim sürecini ve sonraki tüm süreçleri caniasERP’de izlemek mümkündür. caniasERP sektör bağımsız olması ve geliştirilebilir alt yapısı sayesinde standart ERP çözümlerine ek olarak, halı sektörüne özel de birçok takibe olanak sunmaktadır.

Desen ofisi tarafından üretilen tüm desenlerin kullanılan ERP yazılımı ile tam entegrasyonu, bu bilginin işletmenin diğer süreçlerinde kullanılabilmesi açısından önemlidir. Tasarım programında hazırlanan desenler, caniasERP sistemine, varyant özellikleri ve desenlerde kullanılan renklerin pixel karşılıkları ile kaydedilmektedir. Ayrıca bmp formatındaki resimler caniasERP server üzerinde resim klasörüne otomatik olarak kaydedilmekte ve revizyonlarda, ilgili veri tabanı ve desenler güncellenmektedir. Bunun dışında, bu resimler sistemin genelinde (Örneğin; planların oluşturulması, tezgahlara iş yüklenmesi, etiket yazdırma v.b.) kullanılabilir.

Desenler işletmenin tüm süreçlerinde; özellikle planlama, ham madde sarfiyatlarının tespiti ve web üzerinden sipariş işlemlerinde kullanılmaktadır. Yeni desen ihtiyacı sisteme işlenen siparişler üzerinden olmakla birlikte, numune çalışmalarında da ortaya çıkabilmektedir. Satış siparişleri üzerinden desen kontrolü yapılmalı ve uygulama üzerinden otomatik desen iş emirleri oluşturulmalıdır. Desen iş emirleri, personelin performansını ölçmek için iyi bir araçtır.

Sektörün olmazsa olmazlarından biri de maliyetlendirme konusudur. Maliyet, caniasERP ile iki şekilde yönetilir:

• Standart maliyet (Üretim öncesi ön maliyet analizi)
• Fiili maliyet (Üretim sonrası reel maliyet)

Standart maliyet çalışması, Ürün Ağaçları (Reçete) ve Operasyonel Verileri baz alarak, üretim öncesi yaklaşık maliyetin tespitine yönelik çalışmadır. Standart Maliyet, daha çok teklif ve fiyat analizi aşamasında kullanılır.

Fiili maliyet ise gerçek malzeme sarfları, onay süreleri ve giderler üzerinden hesaplanan maliyettir. Geçmiş döneme yönelik müşteri siparişi (order) bazında yapılabilir.

Dönem sonlarında Standart Maliyet – Fiili Maliyet karşılaştırması caniasERP tarafından raporlanmakta ve sapmalar tespit edilebilmektedir.

caniasERP ROU (Routing) Rotalar ve İş Merkezleri Modülü, sistem, rotada seçilen iş merkezlerini otomatik olarak tanır ve rota tanımında bu iş mer­kezlerine ait konfigürasyon uygulanır. Bu konfigürasyon kapsa­mında, ilgili iş merkezinde mevcut hizmet türleri veya fabrika takviminden farklı olan işletim süreleri gibi kapasite paramet­relerinin belirlenmesi sayılabilir.

Burada iş gücü, üretim araçları ve donanım gibi klasik hizmet türlerinin yanı sıra çalışma saatleri, personel görevlendirme vb. farklı hizmet türlerini tanımlama olanağı da mevcuttur. İş merkezlerinin hangi kapasite gruplarına ait olduğuna yönelik tanımlama, üretim planlamasındaki operasyonların zamanlamalarının yeniden belirlenmesine temel oluşturur.

Bu modül, özellikle dış ticaret işlemlerini kendi bünyesin­de yürütmekte olan firmalar açısından önem taşır ve sistem üzerinde tüm satış süreçlerine entegre olarak çalışır.

caniasERP İhracat Yönetimi Modülü (EXP) ile beyannamelerinizi yönetebilir, akreditiflerle ilişkilendirip takip edebilir, GTIP takibi yapabi­lir, beyanname bedelini ve diğer işlemlerinizi şirketinize özel formülleri uygulayarak önceden girilmiş veya yeni gireceğiniz masraflar ile birlikte hesaplayabilirsiniz. İhracat yaptığınız ülke­lere özel, basılması gereken bütün standart ve özel raporlar ile formları (Menşei Şahadetnamesi, A.TR, EUR1 v.b. dolaşım ev­rakları ile ülkeden ülkeye / müşteriden müşteriye değişebilen fatura, çeki listesi, konşimento v.b. belgeleri) sistemde tanım­layıp kullanabilirsiniz.

Modül, Finansal Mu­hasebe (hesap düzeyinde) veya maliyet muhasebesi (maliyet çeşitleri/maliyet merkezleri düzeyinde) temelli planlama çalış­malarını da kapsar.

Bütçelemenin önemli bir amacı, planlanan ve fiili değerleri kar­şılaştırarak denetlenen süreçleri (örn.maliyetlerin düşürülmesi amacıyla) yola sokmaktır. caniasERP Bütçeleme Modülü (BUD), yılları referans alır. Modül aracılığıyla yıllık plan dâhilinde tüm aylara ilişkin ayrıntılı bilgiler de edinilebilir. Her bir mali yıl için iste­nen sayıda bütçe planı birlikte yapılabilir ve bu bütçe planla­rından biri “fiili bütçe” olarak tanımlanabilir. Ayrıca geçmişteki plan/fiili verileri, yeni planların oluşturulması amacıyla bütçe sorumlularına aktarılabilir. Bütçeleme Modülü (BUD) ile diğer işlev alanlarının bağlantısı, planlama sürecini daha verimli kılar.

Satış planlaması, planlamanın yapılacağı alanın gerektirdiği dü­zeyde ayrıntılandırılabilir; malzemeler ve müşteriler temel alı­narak en alt düzeyde gerçekleştirilebilir. Bu durum kullanıcının, hangi müşterinin hangi malzemeden ne kadar alacağına ilişkin tahminde bulunabileceği anlamına gelir. Diğer yandan caniasERP Bütçeleme Modülü (BUD) içerisinde, satış rakamlarının daha az ayrıntıyla planlanması; müşteri ve/veya malzeme grupları düzeyinde özetlenmesi de mümkündür. Planlama kapsamından bağımsız olarak, plan değerleri birer yıllık değer olarak kaydedilebilir; önceden tanımlanmış dağıtım işlevi yardımıyla ilgili aylara bö­lünebilir. Ayrıca Bütçeleme Modülü (BUD) içerisindeki aktarım işlevi, satış odaklı oluşturulan satış planından üretim planı türetilmesine de olanak sağlar. Ürün ağaçları ve çalışma planları analiz edile­rek, üretim için planlanan satınalma siparişi miktarları ve hiz­met türleri, üretim planından tekrar oluşturulabilir.

Oluşturulan satış ve üretim planları, işletmenin mali planla­masına kaynak oluşturur. Finansal muhasebe temel alınarak gerçekleştirilen bu planlama, caniasERP Bütçeleme Modülü (BUD) odak noktasıdır. Satış miktarlarının planlanmasına benzer şe­kilde, Finansal Muhasebe’deki her bir hesap için aylık bir plan değeri tanımlanabilir. caniasERP Maliyet Muhasebesi modülün­de ihtiyaca göre değerlendirilebilmeleri için bu verilerin, değiş­tirilebilmesi mümkündür. Genellikle değerler, maliyet merkez­leri ve maliyet çeşitleri düzeyine kadar ayrıştırılır.

Referanslar

Halı Sektöründe hizmet verdiğimiz referanslarımıza göz atın.

Ücretsiz Deneyin

caniasERP‘nin sektörünüze, işinize ve şirket yapınıza özel esnek yapısını test etmek için formu doldurun. Danışmanlarımız en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.