STOK YÖNETİMİ (INV)

caniasERP Stok Yönetimi – Inventory Management (INV) modülü, sistemin merkezinde bulunan modüllerden biridir.

Bu modül sayesinde şirketler, malzeme stoklarını tarih, miktar, değer, lokasyon, parti numarası, statü gibi çok sayıda boyut bazında yönetebilirler. Satış, satınalma, servis, bakım, üretim ve kalite-güvenceye kadar tedarik zincirinin tamamını destekleyen bu modülle, envanter hareketleri gerçekleştirilerek depo stokları kaydedilir  ve geçmiş ve güncel stok durumu ayrıntılarıyla incelenebilir.

HAREKET TÜRLERİ
Stok Yönetimi modülündeki destek tabloları aracılığıyla tüm stok hareketleri yönetilebilir.  Destek tabloları talebe göre istenilen şekilde konfigüre edilebilir, sınırsız sayıda opsiyon üretilebilir. Böylece şirketler, oluşturulan her bir stok hareketi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi elinde tutabilir ve gelişmeleri kolayca takip edebilir.

PARTİ VE SERİ NUMARALARI
Modüldeki parti ve seri numarası takibi imkanı sayesinde, malzeme hareketleri eksiksiz şekilde izlenebilir. Bu özellik, düzenli takibin ve izlenebilirliğin önemli olduğu bakım ve servisle ilgili işlemlerde veya gıda, ilaç, donanım gibi sektörlerde sürecin sorunsuz yürütülmesine olanak sağlar.

ŞEFFAF DEĞERLENDİRME
Yapılan kapsamlı değerlendirmeler önemli bilgileri filtreleme olanağı sağlar. Serbest seçilebilen arama kriterleri kullanılarak, depo stokları veya depo hareketleri hakkında anlık, güncel veriler izlenebilir, bireysel gerekliliklere göre kategorize edilebilir. Ayrıca malzemelere, stok devir hızlarına ve değerlerine göre ABC-D analizi uygulanarak sınıflandırma yapılabilir.

ESNEK DEPOLAMA VE MOBİL KULLANIM
Stok Yönetimi modülü ile güncel stoklar takip edilirken kullanılabilir stok, bloke stok, kalite stoğu, rezerve stok, revize stok, konsinye stok, fason stoğu, müşteri siparişi stoğu gibi stok türleri de ihtiyaca uygun şekilde şekillendirilebilir. Bu özellik şirketlere stok işlemlerini  yaparken maksimum esneklik sunar. Depo Yönetimi modülü entegrasyonuyla da toplama/yerleştirme/transfer işlemleri, barkodlu stok giriş/çıkış/sayım işlemleri ve  konteyner/palet işlemleri kolay bir şekilde mobil veri giriş cihazları (MDE) veya barkod okuyucular yardımıyla gerçekleştirilerek depo optimizasyonu sağlanabilir.

REZERVASYON
Modülde envanterden malzeme çıkışına neden olan satış irsaliyesi, üretim emri, transfer emri gibi belgelerin kaydı tutulur. Aynı belge için farklı yerlerden eş zamanlı komut gelmesi engellenir. Ayrıca rezervasyon yönetimi ile de aynı ürüne gelebilecek farklı işlem taleplerinin önüne geçilebilir. Kullanılabilir ve rezerve stoklar anlık olarak izlenebilir ve organize edilebilir.

PARTİ DETAYI
Ayrıntılı stok bilgilerinin görüntülenmesi, parti stratejilerinin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Stok Yönetimi modülü sayesinde satış, satın alma, üretim gibi süreçlerle ilgili malzeme giriş/çıkış/transfer işlemlerinde parti politikaları ve parti detayı konsepti oluşturulabilir. Ayrıca parti detay konseptleri talebe göre şekillendirilerek parti bazında istenilen detay bilgilerin takip edilmesi ve bu bilgilere göre sorgulama yapılması sağlanabilir. Bu sayede şirketler geçmişe yönelik ve güncel tüm kayıtlarını inceleyip organize edebilir.

KONTEYNER / PALET KULLANIMI
Konteyner Takip Sistemi, işletmelerin lojistik süreçlerinde, ürünlerin daha kolay depolanmasını, indirme ve yükleme işlemlerinin daha pratik ve az işlemle gerçekleştirilmesini sağlar. İhtiyaca göre üretilebilen, satılabilen, parti büyüklükleri tanımlanabilen, seri numaraları tanımlanıp bakım süreçleri takip edilebilen konteynerler ile ilgili tüm süreçler, Stok Yönetimi modülü ile yürütülebilir.

STOK MALİYETLENDİRME
Modülde her bir stok hareketi, ortalama maliyet, yürüyen ağırlıklı ortalama maliyet, parti/seri numarası bazlı gerçek maliyet, FIFO, LIFO gibi maliyet tiplerinden biri seçilerek maliyetlendirilebilir. Hesaplanan stok hareketi maliyetleri, çeşitli raporlarda kullanılmanın yanı sıra Genel Muhasebe modülüne de pratik bir şekilde aktarılarak muhasebeleştirilir.

MALİYETLENDİRME KONTROLÜ
Envanter hareketlerinin maliyetini bulabilmek için başta Temel Veri Yönetimi, Üretim Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Fatura Kontrol, Satış Yönetimi başta olmak üzere pek çok modülden veri alınır. Hatasız ve eksiksiz olan bu entegrasyon verileri sayesinde envanter maliyetleri doğru biçimde belirlenir. Maliyetlendirme öncesi ve sonrası kontrol raporları  sayesinde oluşabilecek hatalar minimum seviyeye indirilir.

ÇOKLU MUHASEBE STANDARDI
VUK, IFRS, USGAAP, TFRS gibi farklı muhasebe standartları kullanılarak stok hareketlerinin maliyeti hesaplanabilir. Her muhasebe standardı için ayrı ayrı hesaplama yapılabilir. Bu sayede farklı muhasebe standartlarına göre oluşan sonuçlar karşılaştırılabilir ve muhasebeleştirilebilir.

GERÇEK ZAMANLI MALİYET
Stok Yönetimi modülündeki gerçek zamanlı maliyet hesaplama özelliği ile, standart veya yürüyen ağırlıklı ortalama maliyet üzerinden hammadde, yarı mamül veya ürünlerin envanter hareketlerinin maliyetleri anlık olarak hesaplanır ve hesaplanan tutarlar muhasebeleştirilir. Böylelikle anlık olarak maliyetler raporlanabilir. Ay sonlarında planlanan ve gerçekleşen maliyet değerleri analiz edilerek aralarındaki farklar envanter hareketlerine dağıtılır ve muhasebeleştirilir.

KAR MERKEZLERİ
Modüldeki kar merkezlerinde, gerçekleşmiş ve muhasebeleştirilirken belirli maliyet merkezleri ile ilişkilendirilmiş maliyet kalemlerinin, maliyet yüklenecek satış kalemlerine hangi esaslar doğrultusunda dağıtılacağı bilgisi tanımlanabilir, bir dağıtım şablonu oluşturulabilir. Bunun yanında dönem içinde dağıtılamayan ARGE, pazarlama, satış, dağıtım, genel yönetim ve finansman gibi giderler de belli kriterlere göre dağıtım şablonu aracılığı ile satış belge kalemlerinin maliyetine yüklenebilir.

MALİYET SAPMA ANALİZİ
caniasERP sisteminde bulunan satış irsaliyesi fiyatı, satış faturası fiyatı, standart maliyet, fiili maliyet ve dağıtım şeması ile satış kalemlerine dağıtılan ek maliyetler raporlanabilir. Bu işlem sonucunda sapma oranı raporlanarak kar-zarar analizi yapılabilir.

ENTEGRASYON
Stok Yönetimi modülündeki işlevler ve modülün caniasERP sistemine tamamen entegre yapısı, şirketlerin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunar. Buna göre;
•    Satış Yönetimi veya Perakende Yönetimi modülünde oluşturulan irsaliye veya irsaliyeli fatura belgeleri ile ilişkilendirilmiş satış, satış iade, konsinye ve kiralama envanter hareketleri ve satış belgelerinden güncel stok bilgilerine erişim,
•    Satınalma Yönetimi modülünde oluşturulan satın alma siparişine bağlı giriş, tedarikçiye iade ve ithalat envanter hareketleri,
•    Üretim Yönetimi modülünde oluşturulan üretim emirleri ile ilgili ürün giriş ve hammadde tüketim envanter hareketleri,
•    Kalite Yönetimi modülünde, bir malzemenin kalite kontrol işlemi sırasında onaylanan, reddedilen ve iade edilecek miktar için yapılan envanter hareketleri,
•    Depo Yönetimi modülünde, toplama/yerleştirme/transfer/sayım/konteyner/palet işlemleri sırasında oluşturulan envanter hareketleri,
•    Ürün Ağacı Yönetimi modülünde tanımlanmış ürün ağaçları kullanılarak yapılan montaj ve demontaj işlemleri ile ilgili yapılan envanter hareketleri,
•    Servis Yönetimi modülünde oluşturulan servis emri, revizyon, montaj ve demontaj işlemleri ile ilgili yapılan envanter hareketleri,
•    Bakım Yönetimi modülünde oluşturulan arıza kayıtları ve bakım emirleri ile ilişkilendirilerek  kullanılan malzemelerin envanter hareketleri,
•    Transfer Yönetimi modülünde depo/mağaza/tesisler arası malzeme taleplerine istinaden gerçekleştirilen envanter hareketleri,
•    Malzeme İhtiyaç Planlaması modülüne tarih bazında stok bilgilerinin sağlanması,
•    Fatura Kontrol modülünde fatura girişleri esnasında satınalma siparişleri ile ilgili envanter giriş ve iade bilgilerinin sağlanması,
•    Üretim Maliyet Yönetimi modülüne üretim emirlerinde kullanılan malzemeler ile ilgili miktar ve maliyet bilgilerinin sağlanması,
•    Proje Yönetimi modülünde oluşturulan projeler ile ilgili  envanter hareketleri,
•    Malzeme maliyetlerinin, Temel Veri Yönetimi, Üretim Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Fatura Kontrol, Satış Yönetimi gibi modüllerden alınan bilgiler ile hesaplanmasından sonra Genel Muhasebe modülüne aktarılarak muhasebeleştirilmesi,

Stok Yönetimi modülünün diğer modüller ile entegrasyonu sayesinde gerçekleştirilir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ

 • Stok girişlerine (Satınalma siparişi, üretim emri, fason sipariş, servis siparişi, müşteri iadesi), stok çıkışlarına (Servis siparişi, irsaliye, proje, fason sipariş, üretim emri, tedarikçiye iade vs.) ve stok transferlerine ait işlemlere özel depo kayıtları
 • Depo ve stok yerleri için hiyerarşik yapı (Depo/stok yerleri ve depo/stok yeri adresleri)
 • Parti numarası ve seri numarası yönetimi
 • Parti detayı ve parti politikaları kullanımı
 • Konteyner/Palet takip sistemi
 • Stok sayımı ve stok düzenleme
 • Geçmiş veya gelecek bir tarihe stok hareketi yapabilme
 • Masraf merkezlerine yapılabilen stok hareketleri
 • Stok türleri yönetimi: Kullanılabilir stok, bloke stok, kalite stoğu, rezerve stok, revize stok
 • Özel stok türleri yönetimi: Konsinye stok, fason stoğu, müşteri siparişi stoğu
 • Stok değişikliği için kayıt belgesi zorunluluğu
 • İki ölçü biriminde paralel stok yönetimi
 • Depo/Stok yerinde negatif stok imkanı
 • Stok hareketi sonrası otomatik çıktı alınması
 • Kullanıcı veya kullanıcı gruplarına bağlı yetki denetimi
 • Kullanıcı bazlı kısayol kullanımı
 • Stok hareketleri için serbest konfigürasyon
 • Malzemeden malzemeye transfer imkanı
 • Toplu stok hareketi imkanı
 • Montaj/Demontaj hareketi yapma imkanı
 • ABC-D analizi
 • Emniyet stoğu kontrolü
 • Stok Devir Hızı hesaplama
 • Stok yaşlandırma
 • Parametrik barkod yazdırma
 • Araç-Gereç kullanımı
 • Miktar ve değer bazlı değerlendirmeler
 • Maliyet sapma analizi
 • Standart – Fiili maliyet karşılaştırması
 • Farklı maliyetlendirme tiplerini kullanarak stok hareketlerinin maliyetlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi (ortalama maliyet, yürüyen ağırlıklı ortalama maliyet, gerçek maliyet, FIFO, LIFO)
 • Gerçek zamanlı maliyet hesaplama
 • Farklı muhasebe standartları (VUK, IFRS, USGAAP, TFRS vs.) kullanılarak stok hareketlerinin maliyetini her muhasebe standardı için ayrı ayrı hesaplayabilme
 • İlgili tüm modüller ile kusursuz entegrasyon

Diğer Malzeme Yönetimi Modülleri

Diğer Malzeme Yönetimi modüllerini inceleyin…